Sandefjord - Jobb med oss (2023)

Jobbtilbud

Sjekk ut våre ledige stillinger

Les denne veiledningen hvis du har problemer med å fullføre og sende inn en søknad

Internt utlyste stillinger - kun for ansatte:
Alle ansatte i kommunen kan søke, men fast ansatte som søker med fortrinnsrett må vurderes først.

Ta en titt på våre internt publiserte stillinger

Tilgjengelighetserklæring for Easycruit

Velkommen som arbeidssøker!

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i Vestfold- og Telemarksregionen. Vi har over 65 000 innbyggere og 5 500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en time fra Oslo. Det er spesielt gode innenlands- og internasjonale forbindelser med fly, tog, buss og skip. Kommunen har vakker natur, aktivt kulturliv og er et godt sted å bo.

Vi ønsker å rekruttere og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velvære på lang sikt. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke om å jobbe hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og evne. Stabilitet, samarbeid og gode løsninger gjør Sandefjord kommune til en god arbeidsplass for rundt 5500 ansatte.

Likeverd, inkludering og mangfold

minoritetsbakgrunn
Sandefjord kommune oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke på jobber de er kvalifisert for. Det er behov for språklig og kulturell kompetanse på flere tjenesteområder i kommunen. I tillegg kan større mangfold bidra til å gi ulike og bedre løsninger og drive organisasjonsutvikling. Som arbeidsgiver er kommunen opptatt av å skaffe riktig kompetanse i forhold til de kvalifikasjoner som kreves i stillingsannonsene.

Redusert funksjonalitet
Sandefjord kommune oppfordrer også personer med nedsatt funksjonsevne til å søke stillinger de er kvalifisert for. Tilsetting krever at samfunnet kan legge til rette for at du utfører oppgaven du er tildelt. Som arbeidsgiver er kommunen opptatt av å rekruttere de rette spesialistene til de kvalifikasjonene som kreves i stillingsannonsene.

Sentrale mål for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i Sandefjord kommune:

 • Alle ansatte i Sandefjord kommune skal ha like vilkår og like muligheter
 • Det skal være nulltoleranse mot mobbing, trakassering og diskriminering
 • Ledere må ha fokus på likeverd, inkludering og mangfold

I samfunnetHandlingsplan for likeverd, inkludering og mangfoldDette viser at det handler om å legge rammebetingelsene slik at ansatte blir respektert som individer, opplever likebehandling og alle får mulighet til å bruke og videreutvikle sin kompetanse for å kunne bruke sin kompetanse. Dette fører videre til en tjenestekvalitet for kommunens befolkning og brukere. I Sandefjord kommune ser vi på mangfold som en ressurs og skal være en inkluderende bedrift.

(Video) JEG FÅR FRI TILGANG PÅ EN MALINGSFABRIKK | LATER SOM JEG HAR JOBB

Likeverd, inkludering og mangfold er grunnleggende for at vår bedrift skal være en god arbeidsplass hvor alle kan jobbe. Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet bidrar med sine ressurser. I Sandefjord kommune skal ansatte behandles med respekt og som mennesker med sin unike bakgrunn, ressurser og behov, uavhengig av bakgrunn – og våre ansatte skal engasjere seg i fellesskapet og gagne fellesskapet på samme måte.

Sandefjord kommune driver bevisst rekruttering for å sikre at ansatte er sosialt sensitive, sikre kjønnsbalanse og forebygge diskriminering. Uavhengig av funksjonshemming har alle like muligheter for arbeid, forutsatt at regulering er mulig. Ansatte i Sandefjord kommune skal ha samme lønnsvilkår, muligheter for forfremmelse og faglig utvikling samt samme muligheter for interessant arbeid uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne eller seksuell legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

karriere og utvikling

Sandefjord kommune er en stor organisasjon med et bredt spekter av tjenester og oppgaver innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter for personlig, faglig og faglig utvikling. Vi tilbyr kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og innenfor ulike fagområder i organisasjonen.

Sandefjord kommune anser godt styresett som grunnlaget for god kommunal tjenestelevering. Derfor har vi stort fokus på lederutvikling, ledelsespraksis og ledelsessystemer.

Organiseringen av samfunnet

Sandefjord kommune består av seks kommuneområder og kommunalsjef er kommunens øverste administrative leder.

Organisasjonsmodell for Sandefjord kommune

Ledige stillinger i de ulike kommuneområdene

 • helse, sosiale forhold og omsorg
 • kunnskap, barn og unge
 • miljø og kart
 • kultur, sport og fritid
 • Økonomi og analyse
 • menneskelige ressurser og utvikling

Kommunal arbeidsgiverpolitikk

Sandefjord kommune er samfunnsbygger, tjenesteyter og arbeidsgiver. Vi har et unikt samfunnsoppdrag, hvis hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, yte sosiale tjenester til innbyggerne og fremme lokaldemokratiet.

Arbeidsgiverpolitikken synliggjør samfunnsoppdraget, våre arbeidsprioriteringer, strategier og konkrete mål på den respektive arbeidsplassen.

arbeidsgiverpolitikk

Bli kjent med våre ansatte

De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har utrolig mange flotte og kunnskapsrike medarbeidere som yter tjenester til innbyggerne i nærmiljøet. Her viser vi en rekke bilder av ansatte i deres daglige arbeid.

Bli kjent med våre ansatte

(Video) EHC/ MANGE JOBBMULIGHETER SOM HELIKOPTERPILOT

Læreplass i Sandefjord kommune

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og gjennomfører læretiden i en eller flere bedrifter i kommunen. Lærlinger har samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Du har rett til den utdanningen som er fastsatt i læreplanen, men du har også plikt til å delta aktivt i å nå målene og delta i planlegging og evaluering av eget arbeid. Utdanningen avsluttes med spesialistmedisinsk eksamen.

Sandefjord kommune er en anerkjent utdanningsbedrift på flere områder:

 • helsearbeidere
 • IKT Service
 • service elektronikk tekniker
 • institusjonskokk
 • Barne- og ungdomspleiere
 • kjemiske prosesser
 • landskapsgartner
 • veier og anlegg
 • Bilmekanikere, lette kjøretøy

Vi kan tilby

 • Lærings- og opplæringskontrakter
 • vikariat i Sandefjord Kommune som lærling/lærlingekandidat i to år
 • lønn under trening
 • trivelige arbeidsplasser med et godt læringsmiljø
 • Ledere med faglig utdanningsbakgrunn, kompetente trenere og veiledere.

Er du student kan du søke læreplass i Sandefjord kommune

 • to år i et yrkesfag og rett til tre års videreutdanning
 • bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2
 • lite fravær og bestått i alle fag.

Kommunen prioriterer søkere fra helsefaget som bor i Sandefjord. Elever fra andre miljøer kan søke om læreplass og vil få tilbud dersom det er ledig kapasitet. Dette gjelder også elever som har uttømt sin rett til treårig videregående opplæring.

Søknadsfrist: 1. mars.

Lærlingestillinger opslås via nedenstående MinIdwww.vigo.noOgwww.okos.no

For mer informasjon, ring 33 41 97 26.

Ansattegoder, lønn og arbeidsvilkår

Lønn, pensjon, lån og forsikring

Alle ansatte i Sandefjord kommune er omfattet av tariffavtalen (MTV). MTV er hovedtariffavtalen i KS-området med bestemmelser om lønn og tillegg, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Lønnsfordelingen er spesifisert i hovedavtalen og i den kommunale grunnlønnen.

Som ansatt i Sandefjord kommune er du medlem i Sandefjord Kommunale Pensjonskasse, som har et av de beste pensjonssystemene på markedet. Alderspensjon overtas i hovedsak av arbeidsgiver (ca. 10 % av lønnen) og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte betaler et pensjonsinnskudd på 2 % av lønnen. Disse pengene brukes til å bygge opp egen pensjon og andre medlemsfordeler.

Som medlem i Sandefjord kommunale pensjonskasse har du også mulighet til å ta opp lån til egen bolig på fordelaktige vilkår.

I tillegg til den kommunale pensjonskassen er sykepleiere medlem av KLP og lærere er medlem av Statens Pensjonskasse.

(Video) Hva gjør en kaptein på jobb?

Som ansatt i Sandefjord kommune er du forsikret mot skader og arbeidsulykker.

Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, arbeidsulykkesforsikring og ulykkesforsikring. Foreningen tilbyr også en svært rimelig, frivillig ulykkesforsikring for fritid.

Arbeidstid

Avhengig av hvilke tjenester og oppgaver som skal utføres, er det ulike arbeidstidsbestemmelser i Sandefjord kommune. Disse er de mest brukte:

 • Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid er vanligvis 37,5 timer. Dette gjelder tjenester som kan utføres i dagarbeidstiden.
 • Ved skiftordninger, hvor det skal utføres normalt arbeid innimellom, en ukentlig arbeidstid på 35,5 timer kl. 20.00 og kl 6.00 og/eller minst hver tredje søndag og kl 24/7 skiftarbeid gjelder.
 • Ved sammenhengende turnusarbeid eller tilsvarende turnusbestemmelser gjelder en ukentlig arbeidstid på 33,6 timer.

Lærerne har egen arbeidstidsavtale.

Fleksibel arbeidstid

Som ansatt i Sandefjord kommune har du mulighet til å delta i en fleksibel tidsmodell dersom forholdene ligger til rette for det. Dette gjelder spesielt stillinger hvor det jobbes på dagtid. Med fleksibel arbeidstid kan du selv organisere arbeidstiden innenfor gitte rammer.

Arbeidsmiljø

Sandefjord kommune ser på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) som et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for kommunens ansatte og for å oppnå en rasjonell og effektiv tjenesteleveranse til kommunens innbyggere.

Kommunen gir velferdsmidler for å forbedre og beskytte arbeidsmiljøet.

I Sandefjord kommune holder vi årlige leder- og medarbeidersamtaler for alle ansatte i kommunen. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annethvert år og følges opp i de enkelte avdelingene.

Sandefjord kommune er en IA-bedrift.

Bedriftens helsetjeneste

Bedriftshelsen AS er Sandefjord kommunes leverandør av bedriftshelsetjenester, som både arbeidstakere og arbeidsgivere kan henvende seg til.

Hovedkontakt: Trude Eikenes

Telefon: 33 13 75 00

(Video) Vil du jobbe hos oss? Ta en titt på hva Avdeling for kreft og lindrende behandling kan tilby

24-timers krisehjelp:
På dagtid: 33 13 75 00
Kveld/natt: 22 96 50 35

Adresse Sandefjord afdeling: Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord
Stokke filialadresse: Borgeskogen 7, 3160 Stokke


E-post:trude.eikenes@bedriftshelse.no

Internett-siden:www.bedriftshelsen.no

Bedriftshelsetjenesten kan gi støtte på følgende områder:

 • systematisk HMS-arbeid
 • fravær
 • Helse på jobb
 • Ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • rusmisbruk og avhengighet
 • krisehåndtering
 • rute
bedriftsidrettslag

Sandefjord kommunes profesjonelle idrettslag er Vestfolds største og byr på mange muligheter for fysiske og sosiale aktiviteter. Bedriftsidrettslaget har egne kurs i treningssenteret og i rådhusets gymsal med profesjonelle trenere. Det er treningsgrupper innen golf, fotball, klatring, skyting, håndball, volleyball mm.

I tillegg arrangerer laget turer og sosialt samvær som skiturer til Norefjell, breturer i Jostedalen, fiskekonkurranser og ulike fester for lagmedlemmene. Alt i et koselig og omsorgsfullt miljø!

kunst klubb

Som ansatt i Sandefjord kommune har du mulighet til å bli medlem av Kommunalansattes kunstforening. Kunstverein anskaffer hvert år en rekke kunstverk som tilsvarer en tredjedel av foreningens medlemmer. Vinnerne av loddtrekningen står fritt til å velge blant alle kunstverk i rekkefølgen som trekkes. Alle medlemmer får et kunstverk hvert tredje år.

heltidskultur

Informasjon om kulturprosjektet på heltid.

Kontakt oss

Trenger du hjelp eller spørsmål i forbindelse med jobbtilbud, søknadsskjema eller annen informasjon, står vi til din disposisjon. Ta kontakt med publikumsresepsjonen på telefonnummer 33 41 60 00.

Trenger du teknisk støtte med søknaden, kan du kontakte Sandefjord kommunes Helpdesk på 33 41 90 90, mandag til fredag ​​fra 8.30 til 15.30.

Videos

1. Bli med å skape byens beste barnehager!
(Bydel Sagene Oslo kommune)
2. Elektriker Sandefjord PEC Sandefjord AS
(GuleSiderKunde)
3. Bli helikopterpilot
(EHC European Helicopter Center - Flight Academy)
4. En jobb med mening | SOS International
(SOS International)
5. Victor Leksell - Svag (Lyrics)
(Svenska Vibes)
6. Nye sandefjordinger - episode 9: Hans Sevrin
(Tenk stort, tenk Sandefjord)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 21/05/2023

Views: 6868

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.